Researcher Papers Engagement News Quotes
Peng Wang 5 0 5 0
Youchun Wang 4 0 5 0
Yunlong Cao 4 0 5 1
Qingqing Gu 2 0 5 0
Fanchong Jian 2 0 5 0
Zhongyang Shen 2 0 5 0
Xiaosu Chen 2 0 5 0
Gabriel M. Leung 2 0 3 0
Gordon Dougan 3 0 2 0
Ansgar W. Lohse 3 0 2 0