Researcher Papers Engagement News Quotes
Giuseppe Lippi 14 0 0 0
Stefan Pöhlmann 9 0 0 0
Xin Zhang 8 0 0 0
Jing Li 8 0 0 0
Markus Hoffmann 8 0 0 0
Oliver Witzke 7 0 1 0
Daniele Focosi 7 0 0 0
Yu Zhang 6 0 0 0
Qian Wang 6 0 0 0
Jing Wang 6 0 5 0