Abbr. Expansion Instances Papers News
KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Bu araştırma COVID-19 pandemi öncesi ve COVID-19 pandemi döneminde hastaneye başvuran kişilerde, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım vakalarının sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığının saptanması amacıyla yapılmıştır.
1 1 0
TOS total oksidan seviyeleri
Katılımcıların serumlarındaki D-dimer, nitrik oksit (NO), glutatyon redüktaz (GR), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), malondialdehid (MDA), total antioksidan seviyeleri (TAS) ve total oksidan seviyeleri (TOS) seviyelerini ticari kitler kullanarak ELİSA yöntemine göre analiz edildi.
1 1 0
BT bilgisayarlı tomografi
Bu çalışmamızda COVID-19 hastalarının hastane başvurusu sırasında çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) kesitlerindeki dalak boyutu ve laboratuvar parametrelerinin COVID-19'un sonlanımı üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.Materyal-Metot: Bu retrospektif kohort çalışmasına Nisan ve Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemize başvuran 644 COVID-19 hastası alındı.
1 1 0
PPKG primer perkütan koroner girişim
Tanımlayıcı türdeki bu çalışma 10 Aralık 2020 ile ülkemizde ilk vakanın saptanmasının yıldönümü olan 10 Mart 2021 tarihi arasında, bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran, STEMI ve NSTEMI tanı kriterlerine uyan ve primer perkütan koroner girişim (PPKG) yapılan 31 hasta ile yapıldı.
1 1 0
NO nitrik oksit
Katılımcıların serumlarındaki D-dimer, nitrik oksit (NO), glutatyon redüktaz (GR), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), malondialdehid (MDA), total antioksidan seviyeleri (TAS) ve total oksidan seviyeleri (TOS) seviyelerini ticari kitler kullanarak ELİSA yöntemine göre analiz edildi.
1 1 0
tGFH tahmini glomerüler filtrasyon hızında
Hastaları COVID-19 birinci yıl sonunda tahmini glomerüler filtrasyon hızında (tGFH) düşüş, kreatinin değerinde artış olması, proteinüride artış olması KBH’nın normal progresyonu olarak yorumlandı.
1 1 0
KAP Kamu Aydınlatma Platformu
Çalışmada kullanılan yedi adet finansal oran, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’ndan elde edilen finansal raporlar üzerinden oluşturulmuş; elde edilen oranlar çalışmada uygulanan yöntem olan Gri İlişkisel Analiz kapsamında kullanılmıştır.
1 1 0
GR glutatyon redüktaz
Katılımcıların serumlarındaki D-dimer, nitrik oksit (NO), glutatyon redüktaz (GR), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), malondialdehid (MDA), total antioksidan seviyeleri (TAS) ve total oksidan seviyeleri (TOS) seviyelerini ticari kitler kullanarak ELİSA yöntemine göre analiz edildi.
1 1 0
TAS total antioksidan seviyeleri
Katılımcıların serumlarındaki D-dimer, nitrik oksit (NO), glutatyon redüktaz (GR), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), malondialdehid (MDA), total antioksidan seviyeleri (TAS) ve total oksidan seviyeleri (TOS) seviyelerini ticari kitler kullanarak ELİSA yöntemine göre analiz edildi.
1 1 0